Aktualności

Konkurs z okazji 90-tych Urodzin SM Lazur

Regulamin konkursu "Urodziny - Lazur"


REGULAMIN KONKURSU „URODZINY – LAZUR”

§ 1

Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w konkursie „Urodziny - Lazur” (dalej: „Konkurs”) oraz zasady jego przebiegu i postępowanie reklamacyjne (dalej: „Regulamin”).

Organizatorem Konkursu jest LazurSpółdzielczy Związek Grup Producentów Rolnych  z siedzibą w Nowych Skalmierzycach  przy ulicy Kaliskiej 44 , 63-460 Nowe Skalmierzyce, wpisany do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000042798, którego dokumentacja rejestrowa przechowywana jest w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP : 618-004-22-55

 1.  (w dalszej części Organizatorem)i Fundator.
 2. Konkurs zostanie ogłoszony na stronie stronie https://www.facebook.com/Lazur.ser/ (zwanej dalej Fanpage)
  Wyniki Konkursu również zostaną opublikowane na powyższym profilu.
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany, ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela, czy administratora serwisu społecznościowego Facebook.
 4. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy Lazur – Spółdzielczego Związku Grup Producentów Rolnych; oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający. W przypadku Zwycięzców, którymi okażą się osoby wymienione w niniejszym pkt. 4, osoby te tracą uprawnienie do Nagrody.

§ 2.

Czas trwania Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 13 listopada 2019 roku o godz. 20:00 i zakończy się w dniu 24 listopada 2019 o godz. 16:00 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”).

2. Odpowiedzi na pytanie konkursowe, o którym mowa w §5 ust. 2 Regulaminu, należy nadsyłać do dnia 24 listopada 2019 roku do godz. 16.00

§ 3.

Komisja konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz i wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.

§ 4.

Warunki wzięcia udziału w Konkursie

1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

3. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. Osoba, która przystąpiła do Konkursu i spełniła warunki zawarte w Regulaminie (dalej „Uczestnik”) jest związana warunkami niniejszego Regulaminu.

4. W Konkursie mogą brać udział osoby posiadające swoje konto osobiste w serwisie Facebook, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Facebook (dalej: „Profil”). Dane zawarte na Profilu muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością.

5. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie i ubiegania się o Nagrodę jest:

a) zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu i złożenie przez Uczestnika oświadczenia o akceptacji jego treści. Oświadczenie o akceptacji o treści:

Zapoznałem się z postanowieniami Regulaminu i akceptuję jego treść.” składane jest przez Uczestnika w formie prywatnej wiadomości na Fanpage Organizatora

oraz

b) wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika Konkursu w celu przeprowadzenia i realizacji Konkursu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu (warunek konieczny), o treści

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lazur – Spółdzielczy Związek Grup Producentów Rolnych, ul Kaliska 44, 63-460 Nowe Skalmierzyce, moich danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu „Urodziny - Lazur” na warunkach i w celach opisanych w Regulaminie i przy zachowaniu przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo do wglądu do nich i żądania ich poprawienia lub usunięcia oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.

Oświadczenie o udzieleniu zgody na przetwarzanie danych osobowych składane jest przez Uczestnika w formie prywatnej wiadomości na Fanpage Organizatora i obejmuje zakres danych wskazanych w pkt. 8 poniżej i § 9 Regulaminu.

6. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych osobowych ma charakter całkowicie dobrowolny i nieodpłatny, jednakże jest niezbędne do ubiegania się o Nagrodę w Konkursie.

8. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych tj. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, a w przypadku Zwycięzcy dodatkowo: adres miejsca zamieszkania, numer telefonu kontaktowego i adres e -mail, identyfikator podatkowy NIP lub PESEL, o ile taki jest wymagany przepisami prawa, data urodzenia dla celu sprawdzenia spełnienia warunku pełnoletności Uczestnika. Ponadto danych potwierdzających spełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie oraz danych niezbędnych do przyznania i wydania Nagrody w celu umożliwienia udziału w Konkursie, jego organizacji, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia zgodnie z Regulaminem, w tym wydania Nagród, ujawnienia danych Zwycięzców Nagród, wydania Nagrody, a także rozpatrzenia reklamacji Uczestników.

9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, lecz konieczna do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania informacji o Nagrodzie wygranej w Konkursie; dane Uczestnika przetwarzane będą wyłącznie w związku z udziałem tego Uczestnika w Konkursie, komunikacja na podstawie przekazanych danych, będzie mieć miejsce wyłącznie w związku z udziałem Uczestnika w Konkursie i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

§ 5.

Zasady i przebieg Konkursu

1. Konkurs jest przeprowadzony w poście konkursowym na stronie marki Lazur na Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/Lazur.ser/ (dalej: „Strona Marki”).

2. Zadaniem uczestnika jest zamieszczenie kreatywnych życzeń urodzinowych dla Lazur w komentarzu pod postem konkursowym opublikowanym na stronie marki – forma dowolna (dalej: „Praca Konkursowa” lub „Praca”)

3. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie Prace:

a. związane z tematyką Konkursu,

b. co do których Uczestnik posiada prawa autorskie.

Praca Konkursowa powinna mieć unikalną treść, stworzoną przez Uczestnika specjalnie na potrzeby Konkursu. W szczególności Praca Konkursowa nie może być publikowana w innych serwisach internetowych, ani być zgłaszana do innych konkursów.

4. Uczestnik oświadcza, że zgłoszona przez niego Praca Konkursowa nie zawiera treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, nie nawołuje do przemocy, nietolerancji, nie zawiera wulgaryzmów ani treści reklamowych podmiotów trzecich.

5. Praca Konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich lub praw do znaków towarowych, w szczególności nie może stanowić opracowania w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zawierać znaków towarowych, logo, wzorów przemysłowych i innych oznaczeń stanowiących własność intelektualną. Prace Konkursowe zawierające treści niezgodne z Regulaminem lub regulaminem Facebook.com i/lub przepisami prawa i/lub dobrymi obyczajami zostaną usunięte z Konkursu, poprzez ich usunięcie spod wpisu konkursowego marki.

6. Komisja dokona oceny Prac, uwzględniając w szczególności ich oryginalność, pomysłowość oraz kreatywność i wyłoni 1 (jedną) zwycięską Pracę, która zostanie nagrodzona Nagrodą główną oraz 5 (pięć) zwycięskich prac, które zostaną nagrodzone Nagrodą wyróżnienie.

7. Uczestnik zgłaszając Pracę do Konkursu zgadza się na opublikowanie jej na stronie Konkursu, pod adresem: https://www.facebook.com/Lazur.ser/ oraz na wykorzystanie w komunikacji promocyjnej marki Lazur

8. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych ( tj. z dnia 8 grudnia 2017 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 165 z późn.zm.).

9. W przypadku zaistnienia siły wyższej, lub innych okoliczności nieleżących po stronie Organizatora lub Zleceniodawcy i niezależnych od niego, Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania Konkursu, w tym bez wyłonienia Zwycięzcy.

§ 6.

Nagrody

1        W konkursie przewidziano:

 1. Jedną Nagrodę Główną: pobyt na dwie noce (3 dni) dla dwóch osób w Spa Medical Dwór Elizy, przy ul. Zdrojowej 22 , 57-520 Długopole Zdrój o wartości 698 zł w skład ceny wchodzą: 2 noclegi dla dwóch osób ze śniadaniem w formie bufetu, 2 obiadokolacje: zupa, danie główne, deser (napoje dodatkowo płatne), Czekoladowy masaż pleców, korzystanie z basenu, saun, sali fitness, Wi Fi

          b. Pięć Nagród Wyróżnień. Na jedną nagrodę wyróżnienie składa się: zestaw serów Lazur, torba, nóż do sera, deska,                  długopis, pen drive, notesik magnetyczny,  pudełko śniadaniowe o wartości: 180 zł (jedna nagroda)

 1. W sytuacji, gdy Komisja konkursowa uzna za zasadne nagrodzić więcej niż 6 Prac, Organizator  zastrzega możliwość zwiększenia puli nagród w Konkursie.
 2. Każdy Uczestnik w czasie trwania Konkursu może wygrać tylko jedną Nagrodę. Organizator, stwierdzając, że ten sam Uczestnik uzyskał już Nagrodę uprawniony jest do nie uwzględnienia jego kolejnej Pracy Konkursowej. Jako tego samego Uczestnika rozumie się Uczestnika podającego takie samo imię i nazwisko oraz taki sam adres e-mail lub numer telefonu jak Zwycięzca, któremu przyznano Nagrodę. W przypadku stwierdzenia przypisania więcej niż jednej Nagrody do tego samego Zwycięzcy, Zwycięzcy przysługuje prawo tylko do pierwszej przypisanej Nagrody.
 3.  W przypadku braku dostępności Nagrody wyszczególnionej w pkt. 1 powyżej w terminie przeznaczonym na jej realizację, Organizator umożliwi Zwycięzcy wybór innej nagrody tego samego lub innego producenta o takiej samej wartości i przeznaczeniu.
 4. O wynikach Konkursu autorzy najbardziej kreatywnych prac konkursowych wybranych przez Komisję zostaną poinformowani za pomocą wiadomości prywatnej w ciągu 7 dni roboczych, najpóźniej 03.12.2019 roku do godziny 19.00
 5. Zwycięzcy zobowiązani są przesłać, za pośrednictwem wiadomości prywatnej w portalu Facebook, w terminie 7 dni od otrzymania odpowiedzi informującej o wygranej zgodnie z §5 ust. 8 Regulaminu, informacje niezbędne w celu wydania Nagrody oraz wypełnienia obowiązków podatkowych przez Organizatora, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego oraz wskazać adres, na który ma zostać wysłana Nagroda, jeśli jest inny, niż wskazany adres zamieszkania, a w przypadku prawem wymaganym także identyfikator podatkowy NIP lub PESEL.
 6. Niezachowanie terminu wskazanego w ustępie 8 powyżej, podanie nieprawidłowego adresu lub danych, o których mowa w ustępie poprzednim, a także inne uchybienia po stronie Uczestnika powodujące niemożliwość otrzymania Nagrody oraz spełnienia przez Organizatora obowiązków podatkowych, skutkują utratą prawa do niej, a Nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 7. Nagrody wysyła Organizator kurierem w terminie do 30 dni roboczych od otrzymania od danego Zwycięzcy jego danych korespondencyjnych, na adres podany przez Zwycięzcę.
 8. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie danych adresowych do wysyłki Nagrody w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości z informacją o zwycięstwie. W przeciwnym wypadku organizator zastrzega sobie prawo wyboru kolejnych zwycięzców lub nie przyznania Nagród.
 9. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję.
 10. Organizatorowi oraz Zleceniodawcy przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzców w momencie wydania Nagrody, w celu identyfikacji Zwycięzcy, w tym przed wydaniem Nagrody Zwycięzca może zostać zobligowany do okazania stosownego dokumentu tożsamości.

§ 7.

Prawa i obowiązki Organizatora

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w szczególności Uczestników, którzy:

a. nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;

b. wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania różnych Uczestników;

c. wykorzystują fikcyjne konta w serwisie Facebook,

2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator bądź Zleceniodawca mogą kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową); podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.

§ 8.

Prawa własności intelektualnej do Prac

1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Pracy Konkursowej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 5 kwietnia 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej.

2. Zleceniodawca, w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, nabywa od Uczestnika prawo do korzystania, na zasadzie licencji niewyłącznej, ze zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu Prac Konkursowych będących utworami w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w celu przeprowadzenia Konkursu.

3. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. z dnia 10 maja 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025), zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody Zwycięzcy, nabywa pełne, w tym autorskie prawa majątkowe i prawa zależne, prawa do nagrodzonych Prac Konkursowych stanowiących utwór, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych czy też ilościowych, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b. w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,

c. w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt a) lub b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, multiplexu, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów,

d. w zakresie anonimowego rozpowszechniania utworu, w zakresie decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z utworu,

e. wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet, zarejestrowanie w charakterze znaku towarowego.

f. publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, publiczne udostępnianie podczas wydarzeń.

g. eksploatację w Internecie, na stronach www, portalach społecznościowych, jak np. Facebook, Instagram, YouTube itp., odpłatnie lub nieodpłatnie, na zamówienie, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych,

h. prawo wykonywania i korzystania z opracowań nagrodzonej Pracy Konkursowej,

i. w zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w utworze – dokonywanie tych zmian lub modyfikacji w całości lub części oraz dokonywanie jego opracowań w całości lub części, w tym dokonywanie przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części utworu,

4. Zwycięzca wyraża zgodę i udziela Organizatorowi wyłącznego prawa do wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie autorskich praw zależnych względem Pracy Konkursowej i jej opracowań. Zwycięzca zobowiązuje się nie wykonywać wobec Organizatora i podmiotów, które Organizator upoważnił do korzystania z Pracy Konkursowej osobistych praw autorskich.

5. Zwycięzca upoważnia Organizatora do decydowania o oznaczeniu, sposobie oznaczenia lub braku oznaczenia Pracy Konkursowej oraz do występowania w jego imieniu o ochronę autorskich praw osobistych

6. Zwycięzca wyraża zgodę i udziela Organizatorowi wyłącznego prawa do wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie autorskich praw zależnych względem Pracy Konkursowej i jej opracowań, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem Pracy Konkursowej na polach eksploatacji określonych w niniejszym paragrafie, w tym do dokonywania modyfikacji Pracy Konkursowej, łączenia jej z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji. Dodatkowo Zwycięzca zezwala Organizatorowi na nieoznaczanie utworu jego imieniem, nazwiskiem czy pseudonimem oraz na udostępnianie go anonimowo.

7. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w Regulaminie celem, dla którego nagrodzone Prace Konkursowe zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Prac Konkursowych przez Organizatora. W razie konieczności, Zwycięzca na żądanie Organizatora podpisze stosowne oświadczenia lub umowy potwierdzające przeniesienie praw autorskich do nagrodzonych Prac.

8. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi Nagrody na zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia licencji lub przeniesienia praw nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

9. W przypadku, gdy Praca Konkursowa zawiera wizerunek Uczestnika, Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie przez Organizatora swojego wizerunku, utrwalonego w postaci Pracy Konkursowej.

10. Zgoda, o której mowa w pkt.10 powyżej i 13 poniżej jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.

11. Dla potrzeb Konkursu wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem.

12. Niniejsza zgoda na wykorzystanie wizerunku obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronach Organizatora oraz portalach społecznościowych Facebook, Instagram, Twitter, YouTube itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.

13. Uczestnik biorąc udział w Konkursie oświadcza, że ma prawo do dysponowania wizerunkiem osób widniejących na Pracy Konkursowej w zakresie objętym Regulaminem i udziela zgód na wykorzystanie tego wizerunku na zasadach określonych w niniejszym paragrafie 8. 

§ 9.

Dane osobowe

 1. Administratorem Danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Organizator ma prawo przekazać dane osobowe Zwycięzców tylko na potrzeby wysyłki nagród i odprowadzenia należnego podatku. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji Uczestnika Konkursu, wydania Nagrody Zwycięzcy Konkursu i ewentualnie publicznego podania imienia, nazwiska i adresu zamieszkania (to jest miejscowości) Zwycięzców Konkursu, w tym również na serwisach internetowych Organizatora - nie dłużej niż przez okres: przeprowadzania Konkursu, okres w którym możliwe jest wniesienie nieprzedawnionych roszczeń, okres przetwarzania danych w związku z koniecznością wykonania obowiązków określonych ustawą. Przez przystąpienie do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych w powyższym zakresie.
 2. Organizator będzie przetwarzał i przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Podanie przez Uczestnika danych osobowych wskazanych w pkt 1 wyżej jest dobrowolne, jednak konieczne dla uczestnictwa w Konkursie. W okresie przetwarzania danych uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora na adres: Lazur – Spółdzielczy Związek Grup Producentów Rolnych, ul. Kaliska 44, 63-460 Nowe Skalmierzyce z dopiskiem: Urodziny – Lazur, złóż życzenia

§ 10.

Reklamacje

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w Czasie Trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu.

2. Reklamacje należy zgłaszać drogą listową (listem poleconym) z dopiskiem „Urodziny - Lazur” na adres Organizatora.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora, w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.

4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji, a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.

5. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora.

§ 11.

Postanowienia końcowe

1. W przypadku wystąpienia osób trzecich z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z Pracami Konkursowymi, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora  z wszelkich powstałych w ten sposób zobowiązań i zaspokoić we własnym zakresie roszczenia osób trzecich.

2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia Regulaminu.

3. Regulamin jest dostępny przez Czas Trwania Konkursu pod postem konkursowym oraz w siedzibie Organizatora Lazur – Spółdzielczy Związek Grup Producentów Rolnych w Nowych Skalmierzycach.

4. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem „wiadomości prywatnych” za pośrednictwem strony marki.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny.